UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA, FORENZIČARA
I REVIZORA
BRČKO DISTRIKT
BIZNIS FORUM 2017
Brčko Distrikt
×
BIZNIS FORUM 2017
Brčko Distrikt

Finansijski izvještaji zahtijevaju fer i objektivan prikaz bilansnih pozicija. Uslov za kvalitetno fi nansijsko izvještavanje je adekvatan tretman poslovnih događaja.

Računovodstveni tretman poslovnih događaja u velikoj mjeri zavisi od usvojenihračunovodstvenih politika i procjena koje moraju biti usklađene sa važećom regulativom, a prije svega sa međunarodnim računovodstvenim standardima, međunarodnim standardima fi nansijskog izvještavanja i okvirom za sastavljanje i predstavljanje fi nansijskih izvještaja.

Zadnjih godina aktuelizirana je funkcija revizije, čiji je osnovni zadatak da utvrdi da li su fi nansijski izvještaji sačinjeni u skladu sa važećom regulativom, kako bi se u krajnjoj instanci spriječile fi nansijske prevare. Međutim, poslovna praksa je pokazala da revizija ne pruža dovoljnu zaštitu od fi nansijskih prevara.

Zbog navedenog, a u cilju ocjene zakonitosti i stručnosti u evidentiranju poslovnih događaja, javila se potreba za sofi sticiranijim vidom kontrole koji bi bio u stanju otkriti prevare unutar preduzeća. A takav vid kontrole je spoznat u forenzičkom računovodstvu, kao novom pravcu u računovodstvenom nadzoru. Da li forenzičko računovodstvo može dati doprinos u sprečavanju fi nansijskih prevara i time objektivnijeg izvještavanja, utvrdićemo kroz analizu ciljeva forenzičkog računovodstva, predmeta analize, kao i ključnih poslova i zadataka forenzičara.

POJAM, CILJ I SVRHA FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA

Forenzičko računovodstvo se može defi nisati kao „primjena istražiteljskih i analitičkih vještina sa ciljem otkrivanja manipulacija u fi nansijskim izvještajima koji odstupaju od računovodstvenih stanadrda, poreznih zakona i ostalih zakonskih odredbi“.

Shodno navedenoj defi niciji u forenzičkom rečunovodstvu je potrebno primjeniti računovodstvena, revizorska i druga fi nansijska znanja i vještine kako bi se razriješile fi nansijske činjenice, transakcije i odnosi koji su predmet sudskog postupka ili to mogu biti.

Forenzičko računovodstvo je dosta širok pojam i zato ga možemo podijeliti na dva osnovna područja:

  • istražno računovodstvo – pomoću koga se otkrivaju prevare, kada postoji sumnja da je učinjena kriminalna radnja u fi nansijskim izvještajima, ili kada se poslovanje klijenta preventivno provjerava.
  • sudska podrška – odnosi se na pružanje profesionalnih usluga licima koja su uključena u sudske postupke. Profesionalne usluge vrše lica koja posjeduju računovodstvene i revizorske vještine i druga znanja koja doprinose rješavanju sporova, poput fi nansijskog vještačenja, konsultantskih i drugih usluga.

S aspekta vremena izvođenja, forenzičko računovodstvo se smatra i „posebnom vrstom sprječavanja (preventivne) i/ili popravljačke (kurativne) računovodstvene istrage i ocjenjivanja (ne) sporosti računovođenja i računovodstvenih izvještaja.

Preventivno prosuđivanje podrazumijeva uključenost forenzičara za računovodstvo (ocjenjivača) u ocjenu privrednih događaja, procese i stanja, te profesionalnog ponašanja pojedinaca već na nivou pripreme za poslovno odlučivanje. Cilj je da se, kroz forenzičke ocjene, spriječe prevare i druge nezakonite radnje.

Popravljačke ili kurativne ocjene zahtijevaju angažman ocjenjivača tek kada je kažnjivo djelo izvršeno, odnosno kada je izražena sumnja da je takvo djelo nastalo. U tom slučaju se naknadno prosuđuje sadržaj, nosioci, uzoci i posljedice takvog djela.

Forenzičko računovodstvo se svrstava u dio računovodstva koji se bavi računovodstvenim ocjenjivanjem, a što se može vidjeti na sljedećoj slici.

Predmet istrage forenzičara su dokumenti, poslovne knjige i izvještaji.

Cilj forenzičkog računovodstva je da unaprijedi proces fi nansijskog izvještavanja u dijelu objektivnosti i pouzdanosti. Ono treba da otkloni sve nedostatke dosadašnjih vidova nadzora koji nisu dali svoj doprinos u dijelu otkrivanja prevara, pronevjera i ostalih kriminalnih radnji, kao i u sudskom procesuiranju počinilaca ovih djela. Forenzičko računovodstvo bi trebalo, ne samo otkriti kriminalnu radnju, već i procijeniti nivo štete za preduzeće po tom osnovu.

Na osnovu defi nisanog cilja može se odrediti i svrha forenzičkog računovodstva, a kako slijedi:

1. „Detektiranje područja mogućih nepravilnosti ili prevara - podrazumijeva sužavanje polja traženja određenih nepravilnosti odnosno lociranje područja gdje je nepravilnost ili prevara.

2. Detektiranje konkretnih nepravilnosti ili prevara - podrazumijeva otkrivanje konkretne nepravilnosti ili prevare i utvrđivanje načina na koji je izvedena.

3. Ocjena visine rizika od utvrđenih nepravilnosti ili prevara - podrazumijeva ocjenu opasnosti izvedenog zlodjela (namjerno, nenamjerno, visok ili nizak nivo nepravilnosti, velika ili mala opasnost od izvedene prevare itd.).

4. Izvođenje dokaza - razumijeva osiguranje materijalnih i drugih dokaza da je nedjelo izvedeno i način na koji je izvedeno“.

Forenzičko računovodstvo se prvo razvilo za potrebe sudova, mada je u zadnje vrijeme izražen razvoj komercijalnog forenzičkog računovodstva sa primarnom ulogom u otkrivanju i sprečavanju prevara, pronalaženje dokaza o nastaloj prevari, kao i procjeni stvarnog stanja i rezultata izvještajnog subjekta.

A K T U E L N O S T I
Želite li da postanete naš član? Popunite online pristupnicu!
S A R A D N I C I
1
BROJ GRADOVA
9
BROJ PROJEKATA
33
BROJ ČLANOVA
621
BROJ POSJETILACA
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 потрошача.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 потрошача.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 потрошача.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 потрошача.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 потрошача.

O Udruženju

Ciljevi Udruženja

Vizija

Misija

Projekti

Galerije

Arhiva

Dokumenti

Statut

Odluka o osnivanju

Potvrda o registraciji

Rješenje o registracijie

Kontakt

Telefon: +387 65 647 580

Telefon: +387 65 713 010

E-mail: info@econforbd.com

Adresa: